Hvad vil det sige at være relationskompetent?I arbejdet med mennesker er det nødvendigt at være relationskompetent, men det er også meget krævende. Ingen kan være relationskompetent over for alle mennesker hele tiden, men alle kan være det for nogen, og alle skal øve sig på at blive det over for flere, når deres arbejde handler om mennesker. Det kræver både mod og oprigtig hjælp fra leder og kollegaer at turde kigge på sig selv udefra og få konkret feedback på egen adfærd i de daglige samspil.


De mange løbende forandringer og effektiviseringer er et vilkår og kan samtidig give grundlag for mere overordnet styring og mindre personligt ansvar med tilhørende oplevelse af meningsløshed for den enkelte. Ensartede procedurer og retningslinjer kan give en følelse af sikkerhed og afløse den nagende tvivl om, hvad der er det rigtige i den konkrete situation. Bagsiden er imidlertid risikoen for, at et empatisk menneske på arbejdet bliver forvandlet til en professionel maskine, der "gemmer" sig bag en rolle, følger retningslinjerne og møder barnet/borgeren/medmennesket uden indlevelse og med en tilgang om "bare at følge reglerne" - underforstået ”jeg gør, hvad jeg skal, selvom det ikke altid giver mening eller bidrager konstruktivt til opgaveløsningerne”.


Instituttets uddannelser i RARRT og ICDP giver mulighed for at finde tilbage til grundlaget for sunde fællesskaber gennem en større bevidsthed om - og indsigt i relationernes betydning for arbejdet og de ønskede resultater. Uddannelserne har fokus på at give deltagerne et teoretisk og praktisk grundlag, gennem fordybelse, faglige dialoger og praksisnær træning, der styrker den enkeltes relationskompetence. Herudover faciliterer Instituttet temadage, kortere oplæg og workshops, som alle har fokus på at give en større indsigt og forståelse for det grundlag, vi hver især handler ud fra.


Et af kernepunkterne i udviklingen af en styrket relationskompetence er sensitivering, som grundlæggende handler om at forsøge at se den anden indefra og herigennem forstå de positive intentioner bag de konkrete handlinger. Hvis ikke vi er sensitive i forhold til den anden, forsøger vi oftest at rette den anden til ”udefra og ind” i stedet for indefra og ud. Stærke og udviklende relationer er en forudsætning for det gode samspil, hvor vi vil skabe og flytte noget eller noget. Det gælder uanset, om fokus er læring og udvikling af børn, elever, mennesker i udsatte positioner eller generelt arbejdspladser.


De grundlæggende trygge og udviklende relationer skal være på plads og løbende holdes ved lige, og det kan ikke gøres isoleret fra det, vi sammen skal skabe.

Gode relationskompetencer kræver et højt niveau af selvindsigt og viden om, hvilke drivkræfter der skaber bevægelse og motivation. Det kræver et trygt udviklingsrum som grundlag for systematisk refleksion over egne handlinger, bevæggrunde og opnåede effekter.