ICDP i ældreplejen

Ældreomsorgen står overfor mange forandringer:

Gennemsnitsalderen stiger, og mange ældre er langt mere aktive og sunde end for bare 10 år siden. Den vigtigste udfordring for ældreomsorgen er derfor at ændre personalets arbejde således, at indsatsen målrettes imod at understøtte de ældres oplevelse af at være selvhjulpne, samtidig med, at de ældre fortsat oplever, at livet er meningsfuldt, og at hverdagen rummer glæde og gode oplevelser. En sådan udvikling stiller krav til personalets omstillingsevne, idet personalet ikke længere blot skal gøre tingene for de ældre, men fokusere på hvordan de kan få de ældre til selv stadigt at udføre dagligdagens rutiner.


Personalet må således omdefinere deres rolle fra at være hjælper til at være katalysator i de ældres mestringsprojekt. Vi ved fra udviklingspsykologien og mestringsforskningen, at kvaliteten af det relationelle samspil har afgørende betydning for udviklingen af mestring. Det bliver derfor i udviklingen af fremtidens ældrepleje helt centralt, at personalet udover de faglige plejekvalifikationer sætter fokus på udvikling af deres relationskompetencer.


Alle mennesker, unge som gamle, udvikler sig med afsæt i de relationer, de indgår i. Mennesket er et socialt væsen, og den generelle trivsel er dybt afhængig af regelmæssig social kontakt. Det er derfor af afgørende betydning, i alt mellemmenneskeligt arbejde, at rette fokus mod de professionelles relationskompetencer, da evnen til at etablere sunde og anerkendende relationer åbner døren til medmenneskets psykesociale og fysiske velbefindende. Især på ældreområdet er de professionelles relationskompetencer vigtige, idet mange ældre er ensomme og har ganske få sociale relationer tilbage.


Erfaringer fra Sverige viser, at de ældre bliver bedre fungerende og i højere grad klarer sig selv, når medarbejderne uddannes med fokus på udvikling af deres relationskompetencer. Ved at prioritere kvaliteten af de ældres relationer, opnår man derved også forbedringer af deres fysiske helbred.


Mål med uddannelsen: ICDP i ældreplejenPå vores relationskompetence-uddannelser opnår de professionelle indsigt i det teoretiske grundlag for relationens fundamentale betydning, og lærer praktiske øvelser til at indgå i udviklingsstøttende samspil ved:


• At deltagerne får en fælles teoretisk ramme til forståelse af det relations- og ressourcefokuserede samspil.

• At deltagerne opnår en udvidet kompetence til at iagttage, beskrive og analysere samspil.

• At deltagerne udvikler en udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold til deres samspil med ældre.

• At deltagerne udvikler deres relationskompetence således at de i videst muligt omfang understøtter den enkelte ældres mestringsstrategier.
OrganiseringUddannelserne henvender sig til personer, der arbejder i omsorgssektoren med ældre. Undervisningen varetages af psykologer fra Institut for Relationspsykologi.


- Uddannelserne består af teoretiske oplæg, videoanalyser af egen praksis og praktiske øvelser.

- Uddannelsen afvikles over 6 kursusdage á 6 timer.

- Forløbet kører over en ca. 5 måneders periode.


Mellem uddannelsesdagene gives der hjemmeopgaver.


Der udarbejdes særlige tilbud til kommuner, der ønsker at uddanne samlede personalegrupper.