ICDP samarbejdeInstitut for Relationspsykologi samarbejder med både ICDP national og ICDP Norden.

Dertil indgår vi også i samarbejde med de øvrige certificerede udbydere i Danmark:


Professionshøjskolen UCN og Dansk Center for ICDP.
icdp norden

I Institut for Relationspsykologi er Annette Groot repræsentant i ICDP Norden.

Visionen for ICDP Norden er at fremme børn/unges - og sårbare gruppers psykosociale helse og udvikling. Herunder gennem sensitivering at styrke relationskompetencer hos forældre og professionelle, som har ansvar for andres helse og udvikling.


ICDP Norden vil arbejde for, at flest mulige børn/unge/ borgere skal vokse op i et miljø, hvor omsorg og opdragelse kan give dem et godt liv i pagt med deres egen kultur og derved forberede dem bedst muligt til at virkeliggøre deres potentialer som aktører i et demokratisk samfund.


ICDP Norden tilstræber at være en transparent organisation.


Mål

Målet med ICDP Norden er at:

• styrke samarbejdet om ICDP i de nordiske lande

• udbrede ICDP i Norden

• kvalitetssikre ICDP arbejdet i Norden

• bevare og styrke ICDPs status blandt andet ved at stimulere til forskning

• udvikle og forny ICDP Organisering


ICDP Norden har 3 niveauer:

- Niveau 1: Alle Nordens ICDP certificerede/ ICDP interessenter

- Niveau 2: En rådgivende forsamling, der består af de repræsentanter, som hvert lands organisation vælger at invitere, f.eks. fra projektgrupper, samarbejdspartnere og landenes styrelser.

- Niveau 3: Styrelsen for ICDP Norden.

Hvert land er repræsenteret i styrelsen med en person fra hver organisation med max. 3 organisationer pr. land. Ved afstemninger har hvert land 3 stemmer. Ved eventuelle forandringer i organisationerne genforhandles antallet af stemmer pr. land. Antallet af organisationer er bestemt på baggrund af situationen pr. maj 2017. Styrelsen i ICDP Norden vil komme tilbage til eventuel godkendelse af, hvordan eventuelle nye organisationer eventuelt kan godkendes.


Valg af styrelse: Hver organisation vælger 1 repræsentant til ICDP Norden. Styrelsen konstituerer sig selv. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. For at sikre kontinuitet i styrelsen er højst halvdelen af medlemmerne på valg ad gangen.


Opgaver

• facilitere forskning og udvikling primært i fællesnordiske projekter

• informere om ICDP i de nordiske lande gennem f.eks. ICDP Nordens, tidsskrifter, internettet, nordiske netværkssamlinger, konferencer, forskningsseminarer, papers

• udarbejde kvalitetssikringskriterier og rutiner f.eks. i forhold til institutionsgodkendelse

• identificere og søge finansieringskilder til drift af ICDP Norden


Arbejdsform

Bestyrelsen mødes fysisk 1 -2 gange årligt, øvrige møder holdes over skype. Der tages referat af alle møder. Det tilstræbes, at den rådgivende forsamling mødes hvert andet år aftenen før den nordiske ICDP konference. Styrelsen kan oprette permanente og/eller ad hoc arbejdsgrupper. Grupperne refererer til styrelsen. Organisationens vedtægter skal drøftes og godkendes i de enkelte styrelser.ICDP internationalICDPs mission er at arbejde på at skabe bedre vilkår for bøn, unge og familier verden over. Målet er, at implementere den nyeste viden om børns udvikling til gavn for alle børn.

Etos for ICDP er at sørge for menneskelig omsorg ved at aktivere empati og udvikle professionelles faglighed.

Strategien er at øge og udvikle kompetencer hos individet, organisationer, undervisningssteder, universiteter, steder hvor mennesker har noget for med mennesker.


Formålet med denne aftale er at fastholde, skærme og understøtte filosofien og kvaliteten af ICDP arbejdet, herunder at understøtte børns sunde udvikling og trivsel, familier eller andre grupper med behov for psykosocial støtte.


Institut for Relationspsykologi har en løbende skriftlig aftale med ICDP international, i denne aftale forpligter vi os eksempelvis til at:


• ICDP international har fortrinsret til brug af ICDP programmet.

• ICDP.DK skal informere ICDP international om arbejde udenfor DK.

• ICDP.DK skal respektere samarbejdsaftalerne.

• ICDP international kan bede om indsigt i processerne omkring implementering af ICDP i DK. • ICDP.DK skal være tro mod ICDP navnet og materialet.

• ICDP. DK skal respektere kopirettighederne.

• ICDP.DK skal betale et på forhånd aftalt honorar pr. kursist til ICDP international.

• ICDP international accepterer, at DK må supplere med eget materiale.