Om os / Referencer
Referencer
 
Udvalgte eksempler på opgaver udført af Institut for Relationspsykologi. Kontakt os for at få oplysninger om referencepersoner på de enkelte opgaver.


Certificerede kurser i ICDP og RARRT

Disse kurser er gennemført i et stort antal kommuner og med mange forskellige faggrupper. ICDP er udviklet af de norske professorer i psykologi, Karsten Hundeide og Henning Rye, mens RARRT er vores eget koncept. Begge uddannelser har fokus på udvikling af relationskompetence, herunder ressourcefokus og øget refleksion hos de professionelle.

Gennemført for bl.a.:
 • Alle daginstitutioner i Randers, Jammerbugt, Morsø og Skive kommune.
 • Alle sundhedsplejersker i Brøndby, Ballerup, Hobro og Guldborgsund kommune.
 • Alle på 0-6 års området og lærerne i Jammerbugt kommune.
 • PPR psykologer i Roskilde, Greve, Jammerbugt og Vejle
  kommune.
 • Familiebehandlere i Skive kommune.
 • Ansatte på Nysted Efterskole.
 • Støttepædagogkorpset i Randers, Jammerbugt, Skive og Holstebro kommuner.
 • Specialinstitutioner i Roskilde, Greve, Slagelse kommuner.
 • Psykologer, talepædagoger og fysioterapeuter i Københavns kommune.
 • Dagplejepædagoger i Københavns kommune.
 • Skoleområdet i Holbæk kommune i forbindelse med ’Fremtidens skole’ 2013 - 2014.

Skoleudvikling (RARRT)

Vi arbejder med at skabe et fælles pædagogisk ståsted med udgangspunkt i et relations- og ressourceorienteret værdisæt, som det er udformet i RARRT udviklingskonceptet. Der er fokus på at systematisere og udvikle skolens pædagogiske praksis ud fra aktuel forskningsdokumenteret viden om elevernes optimale lærings- og udviklingsbetingelser.
 
Vi gennemfører blandt andet skoleudvikling hos:
 • Hem Skole  (1-årigt projekt 2015-2016)
 • Nissum Skole (3-årigt projekt 2014-2017)

 

Inklusionsforløb 

Vi udbyder en række forløb der kan styrke inklusionen i institutioner og skoler. Et eksempel er:
 • Inklusionsforløb i Holstebro (2015) - Kursus for institutionsledere og pædagoger med fokus på inklusionsprocesser.
 

Fusions- og forandringsprocesser

Vi tilbyder oplæg om forandringsprocesser i forbindelse med lukninger og sammenlægninger af skoler og institutioner. Vi har hjulpet en række kommuner, blandt andre:
 
 • Randers kommune (2015)
  I forbindelse med sammenlægningen af 4 skoler, bidrager vi med proces med formålet at styrke personalets trivsel og arbejdsglæde i forbindelse med fusionsprocessen. Der arbejdes med det psykiske arbejdsmiljø. Denne opgave løses gennem en integration af psykologiske – og musiske processer. (Samarbejde mellem psykologer fra Institut for Relationspsykologi og tilknyttet musiker.) Der fokuseres på personalets reaktioner på forandringer og på skabelsen af en ny ”vi-følelse”.
 
 • Hvidovre kommune (2012-2014)
  Sammenlægning af dagsinstitutioner og uddannelse af pædagoger med fokus på opkvalificering af relationskompetence, herunder ressourcefokus og øget refleksionsevne. Projektet havde til formål dels at styrke forældresamarbejdet og dels at fokusere på den tidlige indsats. Konkret blev der arbejdet med en forebyggelse af udfordringer i barnets udvikling gennem en tilgang, hvor personalet støttede og styrkede forældrene i deres omsorgsrolle.
 

AKT-uddannelser

Vi har udviklet uddannelser til AKT-lærere med 4 niveauer. Disse har vi gennem en årrække leveret til en række kommuner, blandt andre:
 • Gentofte kommune (2009- fortløbende)
 

Lederuddannelse 

Vi har udviklet en lederuddannelse med fokus på en relationel ledelsesstil og udvikling af lederens relationskompetence, ressourcefokus og refleksionsevne. Denne uddannelse afholdes som åben uddannelse for ledere fra hele landet og kan også målrettes til den enkelte kommune.

Uddannelsen er bl.a. gennemført for ledere / dagtilbudsledere i:
 • Gentofte kommune
 • Morsø kommune
 • Jammerbugt kommune
 • Randers kommune
 • Skive kommune
   

Skolelederforløb

Fokus på udvikling af skolelederes relationskompetence, ressourcefokus og refleksionsevne. Er blandt andet gennemført i:
 
 • Holstebro kommune
 • Holbæk kommune
 • Jammerbugt kommune
 

Sundhedsordning (krisehjælp)

Vi varetager den psykologiske sundhedsordning for mange aktører. Der gennemføres samtaleforløb, når medarbejdere oplever voldsomme begivenheder, stress, arbejdsrelaterede konflikter og chikane. Dertil står vi for krisestyring og har en døgnbemandet vagttelefon, som kommunen benytter ved akut opståede situationer. Sundhedsordningen funderer sig på et relationelt udviklingssyn, hvorfor der arbejdes med lederinddragelse og et fokus på kollegiale relationer og arbejdsmiljø.

Vi har blandt andet aftale om sundhedsordning for:
 • Alle ansatte i Skive Kommune (2009 - fortløbende)
  Reference: Kommunaldirektør Per Mathiasen, tlf.: 9915 5550 eller pema@skivekommune.dk

 • De Socialpsykiatriske opholdssteder, Region Midt (2013 og frem)
  Reference: Områdeleder Lars Boye Pedersen, tlf. 7847 7171 eller lars.pedersen2@ps.rm.dk

Temadage

Vi afholder temadage indenfor alle vores faglige områder. Eksempler på afholdte temadage er bl.a.:
 • Temadag om psykisk arbejdsmiljø for Skive kommune
  På en temadag for ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i Skive Kommune var der gennem oplæg og gruppearbejde fokus på kommunens psykiske arbejdsmiljø og tilgange til at forstå – og forbedre dette. Særligt med fokus på de relationelle kvaliteter.

 • Temadag for ledere om Relationel Ledelse
  I juni 2015 afholdtes en temadag om Relationel ledelse for ledere fra Skive kommune. Oplægsholder Jan Spurkeland, nordisk ekspert i relationsledelse.
 

Faglig udvikling for specialområdet

Vi tilbyder faglig udvikling og forløb indenfor specialområdet, blandt andet med fokus på udvikling af relationskompetence, ressourcefokus og refleksionsevne.

Er gennemført for bl.a.:
 • Roskilde kommune
 • Autismecenter Vest
 • Klostermarken Slagelse
 • Væksthuset Solrød

Supervision af ledere

Vi tilbyder supervision, blandt andet i forbindelse med større udviklingsprojekter. Blandt eksemplerne på vores arbejde er:
 • Sundhedsplejen, Næstved kommune
 • Sundhedsplejen, Ringsted kommune
 • Vordingborg kommune – Kvalitetsløft på småbørnsområdet


Opkvalificering af lærere og pædagoger til modtagelse af flygtningebørn

Landsdækkende tilbud, der blandt andet er gennemført hos:
 • UCC, København
 • Daginstitutionen Palletten i Skive
 
Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk