Uddannelser / ICDP uddannelse / ICDP for sundhedsplejere

ICDP for sundhedsplejere


Efteruddannelsestilbud i relations- og ressourceorienteret sundhedspleje 

Uddannelsen består af 2 moduler af 6 dage pr. modul af i alt 36 timer, som hver afvikles gennem en ca. 5 måneders periode. Regeringen har som mål: ”at styrke de personlige ressourcer hos børn og unge, der er udsatte eller er i risiko for at blive udsatte, samt deres forældre, så de bliver i stand til at udnytte samfundets muligheder og skabe sig en god tilværelse med ansvar for deres eget liv."

Derfor er sundhedsplejens forebyggende indsats omkring udvikling af forældrenes relationskompetence særdeles betydningsfuld, og det er afgørende at fokusere på sundhedsplejerskernes efteruddannelse, så de kan støtte udsatte forældre med at bryde den ’negative sociale arv’.

Nyere udviklingsforskning viser, at børns biologiske, psykosociale udvikling og mentale potentialer er afhængig af de relationer, børnene indgår i.
 
Sundhedsplejersker er generelt velfunderet i nyere spædbarnsforskning, men efterspørger viden om, hvordan disse teorier kan omsættes til praksis?
Hvordan kan man eksempelvis arbejde med en forebyggende indsats i forhold til forældre til urolige spædbørn – børn, som man kan frygte udvikler diagnoser som eksempelvis ADHD eller spiseforstyrrelser. 
 
Forudsætningen for at kunne arbejde med andres relationskompetence er både viden om - og træning i relations- og ressourceorienteret psykologi gennem egen praksis samt træning i vejledning af forældre. Fokus for udvikling af forældrerollen er, at der tages udgangspunkt i de færdigheder, omsorgspersonen allerede besidder.

En af de forhindringer, som ofte ses, særligt i de såkaldt udsatte grupper af forældre, er lav selvtillid og negative opfattelser af sig selv og barnet. Et mål med denne tilgang til forældrearbejde er bevidst at øge forældres selvtillid. Dette gøres ved at pege på de positive omsorgsfulde færdigheder, de allerede besidder, og ved at hjælpe dem med at omlægge eller omdefinere deres negative opfattelser af dem selv og deres barn, så deres naturlige empatiske processer for omsorg, udveksling af følelsesmæssig kontakt og i det hele taget udviklingsstøttende samspil kan begynde at folde sig ud. 

Måden hvorpå forældre udøver egen forældrerolle, er præget af egne erfaringer og egne forældre rollemodeller, og oftest vil der ske en gentagelse af den oplevede forældreadfærd. 

 
Efteruddannelsestilbuddet i Relations- og Ressourceorienteret sundhedspleje tager afsæt i International Child Development Programme (ICDP)

I ICDP programmet fokuseres på følgende mål:

A)  At fremme forældres positive opfattelse og oplevelse af dem selv og deres barn, så de kan identificere sig med barnet og kende barnets tilstand, og justere egne omsorgsfulde handlinger og følelser til barnets behov og initiativer. Dette mål søges opfyldt ved, at sundhedsplejersken styrker forældres selvtillid og glæde som omsorgsgiver gennem en relations- og ressourceorienteret sundhedspleje.


B) 
At sundhedsplejersken fremmer sensitiv følelsesmæssigt ekspressiv kommunikation og interaktion mellem forældre og barn, der kan føre til positive emotioner og social leg i forholdet mellem dem.


C)
At sundhedsplejersken fremmer berigende samspil mellem forælder og barn, så forælderen får fokus på at udvide og vejlede barnets oplevelse, viden om - og aktivitet i forhold til omverdenen.

Med henblik på at formidle dette på en så enkel måde som muligt, arbejdes der med "8 temaer for et godt samspil".
Disse temaer rummer teori og viden om udviklingsstøttende samspil, således at sundhedsplejersker herigennem kan bidrage til så optimal forældre/barn støtte som muligt. En af metoderne er videoanalyser af samspil, som rummer specifik viden om metakommunikation mellem voksen/barn.

Uddannelsen er baseret på en fortolkende fænomenologisk tilgang, hvor sundheds-plejersken vil blive i stand til at være så tæt som muligt på forældrenes egne motiver, forestillinger og oplevelser og udbygge deres egne erfaringer med omsorg. Sundhedsplejersken vil styrke forældre i at stole på egen sunde fornuft, erfaringer og traditionel viden om livet med børn.

Formålet er, at sundhedsplejersken - også i arbejdet med udsatte familier og børn -, formår at indgå i anerkendende og udviklingsstøttende samspil med forældrene om deres forældreskab. Sundhedsplejersken vil herigennem få oplevelser med at lykkes i det betydningsfulde arbejde med at ”gøre en positiv forskel” for disse forældre og børn. 

Kurserne varetages af Institut for Relationspsykologi, som er certificeret til at udbyde disse kurser og indgår i det internationale ICDP – netværk, hvilket sikrer, at kvaliteten og indholdet af kurserne er i overensstemmelse med de internationale ICDP principper. 

 

Priser og tilmelding

Kontakt os for individuelle tilbud.
 

Yderligere information

For yderligere information kontakt os på tlf.: 97 52 00 95 eller mail: kontakt@relationspsykologi.dk
Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk