Erhverv / Sundhedsordning og krisehjælp / Et værdibaseret menneskesyn

Et værdibaseret menneskesyn

Hos Institut for Relationspsykologi baseres vores daglige arbejde på et bevidst menneskesyn. Vi tror på, at mennesket er relationelt, engageret og værdigt. Dette menneskesyn har vigtige implikationer for, hvordan vi møder hvert enkelt menneske.

Mennesket er relationelt
Vi tror på, at menneskets udvikling, læring og trivsel er funderet i relationer. Hvert eneste menneske er indlejret i systemer på mange niveauer, hvorfor udfordringer og løsninger altid trækker tråde til både menneskets egne dynamikker, til de nære relationer, til arbejdsforhold, til organisatoriske strukturer og til den overordnede kultur.

Dette relationelle organisatoriske perspektiv står som fundamentet for vores arbejde med både enkeltpersoner og grupper. Det betyder, at vi er klar til at intervenere på alle niveauer, hvis vi forudser, at denne indsats kan bidrage til optimering af den enkelte eller gruppens udviklingsmuligheder.
Vi arbejder således ikke kun med den henviste medarbejders tankemønstre, men formår også at inddrage de ofte stærke personlige følelser og organisatoriske forhold, der altid spiller en afgørende rolle i forhold til arbejdsrelaterede problemstillinger. Gennem en mangeårig erfaring har vi oplevet, at denne systemiske tilgang giver dybtgående, helhedsorienterede og langsigtede løsninger, hvor styrkelsen i forhold til de omgivende systemer har en kvalificerende og forebyggende effekt.

Mennesket er engageret
Mennesker har det godt, når de er aktive og engagerer sig i meningsfulde projekter sammen med andre. Dette er særligt vigtigt på arbejdspladsen, hvor oplevelsen af betydning, meningsfuldhed og sammenhold er afgørende for den enkelte – og for gruppens trivsel.

I mange tilfælde skyldes mistrivsel eller arbejdsstress, at medarbejderen ikke oplever, at arbejdsopgaverne giver mening, at de ikke kan se den store sammenhæng – eller ikke føler, at de gør en forskel. Engagement skaber passion, oplevelsen af ansvar og et stærkere sammenhold om en fælles opgave. Passivitet og meningsløshed øger derimod stærkt risikoen for dårlig trivsel, mistillid, konflikter og stress.

Når vi møder mennesker, tager vi udgangspunkt i deres engagement. Vi spørger til drømmen, visionen, hvad de brænder for, hvornår deres arbejde giver mest mening. Vi har som mål at styrke dem i en proces, hvor de igen får mulighed for at engagere sig. Mennesker vil hinanden, vil sammenholdet – og vil skabe en organisation, de kan være stolte af. Det er disse naturlige ønsker, vi vil styrke og bane vejen for. Vi vil hjælpe det gode fælles arbejdsliv på vej.

Mennesket er værdigt
Helt basalt tror vi på, at mennesket har en iboende værdighed, som gør det ukrænkeligt og værdifuldt i sig selv. Menneskets værdi må aldrig devalueres eller udsættes for nogle former for overgreb. Dette menneskesyn står på mange måder radikalt i en tid, hvor vi som samfund ser en voksende instrumentalisering af både samfundet og individet.

Det er afgørende for os at møde hvert eneste menneske som en værdig person. Det betyder, at vi viser respekt, åbenhed, anerkendelse af personens perspektiver og sørger for, at forløbet struktureres efter en fælles dagsorden og fælles mål. Ligeledes vil vi altid understøtte medarbejderen i at møde kolleger, ledere og borgere med samme anerkendelse af værdigheden. Vi sætter personers værdighed i første række, og ud fra dette stærke fundament kan vi sammen skabe nye perspektiver og handlemuligheder.
 
 
Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk